ยินดีต้อนรับ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

.ขอต้อนรับสู่บล็อก "ครูวัด" ด้วยความยินดีครับ.
.....สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นเว็บบล็อกที่ครูวัดใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในภาคเรียนที่ 1 /2555 เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)ระหว่างการใช้เว็บบล็อกกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติด้วยสัดส่วนประมาณ 30% -79% ทั้งนี้ผู้สอนได้พยายามพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบนี้มาหลายปี นับว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ จึงหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูอาจารย์ต่อไป

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจารกการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องจองกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมาย .....ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูอาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ทั่วไป 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านกระบวนการฝึกอบรมแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
     1. อธิบายความหมายของคุณธรรมจริยธรรมได้
     2. บอกความหมายของคำว่า "วิชาการ"ได้
     3. ระบุแหล่งที่มาของวิชาการได้
     4. อธิบายความหมายของศาสตร์และปรัชญาในประเด็นเกี่ยวกับวิชาการได้
     5. อธิบายประโยชน์ของวิชาการได้
     6. บอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้
     7. อธิบายความหมายและลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้
     8. ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้
     9. สร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้

เนื้อหาการฝึกอบรม
     1. คุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการ
     2. ความพอเพียง พอดี พอเหมาะพอสม
     3. การวิเคราะห์หลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน
     4. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
     5. การสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

การวัดและประเมินผล
     1. การวัดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้
         1.1 แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
         1.2 แบบสังเกต
         1.3 แบบสอบถาม
     2. การประเมินผลงานเว็บบล็อกด้วยวิธีประเมินแบบสามเส้า ได้แก่
         2.1 การประเมินตนเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         2.2 การประเมินจากเพื่อนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         2.3 การประเมินจากครูผู้สอนหรือวิทยากร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้
     1. สาระสำคัญ
     2. ตัวชี้วัด
     3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
     4. สาระการเรียนรู้
     5. สรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     7. กิจกรรมการเรียนรู้
     8. การวัดและประเมินผล
     9. สื่อและแหล่งการรเรียนรู้
     10. บันทึกการเรียนรู้